Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Председник општине

Опис надлежности Председника општине…

Председник општине Голубац

 • Председник општине: др Небојша Мијовић
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • Заменик председника општине: Марко Стојаковић
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • Помоћник председника општине: Зоран Радосављевић
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

Надлежност

 • Представља и заступа Општину;
 • Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • Наредбодавац је за извршење буџета;
 • Оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 • Даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 • Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
 • Усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 • Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 • Информише јавност о свом раду;
 • Подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • Врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине
 • Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.