Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Структура предузећа

Структура малих и средњих предузећа, трговина, грађевинарство, саобраћај, производња прехрамбених производа…

struktura

Имајући у виду чињеницу да се највећи проценат дохотка генерише из приватне својине, општина Голубац треба да пружи велику подршку развоју малих и средњих предузећа кроз унапређење услуга за предузетнике и побољшања услова за развој предузетништва и предузимање мера да се региструју лица која непријављено обављају предузетнику делатност.

Приватан сектор је потребно, превасходно, усмерити на производне делатности за потребе туризма, јер је то значајан потенцијални извор прихода и генератор нових радних места.

Структура малих и средњих предузећа:

УКУПНО244
Трговина на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу. 129
Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности 54
Грађевинарство29
Саобраћај, складиштење и везе 17
Производња прехрамбених производа, пића и дувана 4
Хотели и ресторани 4
Финансијско посредовање 4
Остала прерађивачка индустрија 2
Здравствени и социјални рад 1