Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 16. август 2022.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КОНКУРС

КОНКУРС
golubac.org.rs

Подносиоци пријаве на јавни конкурс  су супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељ и млади пољопривредник/ца који испуњавају све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу као и један од (било који) алтернативно прописаних услова за учешће на јавном конкурсу.

Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара

Право учешћа на јавном конкурсу имају подносиоци пријаве који обавезно испуњавају све следеће услове:

1. Да су заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднели електронски попуњен образац пријаве са документацијом прописаном овим Програмом (образац пријаве се преузима на званичном сајту Министарства www.mbs.gov.rs);

2. Да су држављани Републике Србије;

3. Да имају пребивалиште на територији Републике Србије;

4. Да имају мање од четрдесет пет (45) година живота;

5. Да су подносиоци пријаве у брачној заједници/трајнијој ванбрачној заједници у моменту подношења пријаве или је лице самохрани родитељ или млади пољопривредник/ца;

6. Да нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта, и да исту нису отуђили/поклонили у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса;

7. Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству;

8. Да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину и адаптацију непокретности);

9. Да у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.

Поред свих обавезних услова за учешће на Јавном конурсу, подносиоци пријаве треба да испуњавају и један од четири алтернативно прописаних услова:

1. Живе на селу самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице;

2. Поседују формално образовање из области медицине, фармације, пољопривреде, ветерине као и просветни радници и занатлије;

3. Живе у градским срединама самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице и имају намеру да живе на селу;

4. Обављају послове чија је природа таква да их могу радити од куће на селу.

Испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом као и процену тржишне вредности непокретности утврђује јединица локалне самоуправе, а испуњеност услова констатује у обрасцу пријаве којим подносилац пријаве конкурише.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиoци пријаве конкуришу, потребно је да испуњава следеће услове:

1. Да испуњава основне услове за живот и становање;

2. Да се не налази у градским и општинским седиштима и приградским насељима;

3. Да се налази у селу у којем постоји бар један од објеката јавне службе или услуга, здравствена амбуланта, пошта, школа, станица превоза или неки од наведених објеката постоји у суседним селима;

4. Да је уписана у катастар непокретности/земљишне књиге на име продавца, без терета;

5. Да је непокретност, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност или на суседној катастарској парцели, изграђена у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу, односно да не постоји забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без дозволе;

6. Да је вредност предметне сеоске куће са окућницом, односно купопродајна цена, у границама њене вредности на тржишту непокретности;

7. Да сеоска кућа и окућница нису предмет судског спора као и да не постоје нерешени имовинско-правни односи.

Пријава се сматра поднетом моментом предаје на шалтер поште или моментом предаје на писарницу на адреси за пријем поште Министарства, ул. Булевар Михајла Пупина бр.2а, 11070 Нови Београд.

Важне информације: Програм и образац пријаве се могу преузети електронским путем на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу www.mbs.gov.rs

За сва питања у вези са текстом јавног конкурса можете се обратити на мејл адресу ivana.glisanovic@mbs.gov.rs; damir.taljai@mbs.gov.rs и milos.djokic@mbs.gov.rs или на број телефона 011 311 7633 и 011 311 08 54.

https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

Конкурси, Министарство за бригу о селу, Konkursi, Ministarstvo za brigu o selu
www.mbs.gov.rs

Додајте коментар

Оставите одговор