Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Интерна ревизија

Сврха интерне ревизије општине Голубац је да пружи независно, објективно уверавање и саветодавне услуге осмишљене да додају вредности и унапреде пословање општине Голубац.

Мисија интерне ревизије је да унапреди и заштити вредности општине Голубац путем обезбеђења објективног уверавања заснованог на ризику, као и савета и увида. Интерна ревизија помаже општини Голубац да оствари своје циљеве кроз систематичан, дисциплинован приступ у процени и побољшању ефективности управљања ризицима, контрола и управљања организацијом.

Визија интерне ревизије Општине Голубац је да се интерна ревизија обавља по међународним стандардима, која помаже општини да управља и користи своје ресурсе у циљу побољшања пословног угледа општине Голубац.

Интерни ревизор oбaвљa и послове руководиоца интерне ревизије.

Интерна ревизија се обавља на основу члана 5. става 8) директних и индиректних корисника буџета јединица локалне самоуправе, код јавних предузећа основаних од стране јединице локалне самоуправе и правних лица основаних од стране тих предузећа, као и правних лица над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 50% гласова у управном одбору, других правних лица у којима јавна средства из буџета јединица локалне самоуправе чине више од 50% прихода остварених у претходној пословној години, од стране интерне ревизије јединице локалне самоуправе која врши законом утврђена права у погледу управљања, односно финасирања.

Интерни ревизор:

Ивана Стојсављевић

маст.економиста

тел/ 066/65-67-111

e-mail: internirevizor@golubac.org.rs

Документација:

ЕТИЧКИ КОДЕКС

ПОВЕЉА