Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД – ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У ГОЛУБЦУ

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД – ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У ГОЛУБЦУ
golubac.org.rs

Општинска управа општине Голубац, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

 

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У ГОЛУБЦУ

 

Рани јавни увид трајаће 15 дана од 16.11.2015. год. закључно са 30.11.2015.год. Материјал је изложен у згради Општине Голубац у Голупцу, ул. Цара Лазара бр.15, у Свечаној сали на првом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Голубац (www.golubac.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације за гробље у Голупцу, Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове Општинске управе општине Голубац (канцеларија број 16), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Служби за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове Општинске управе општине Голубац, лично на писарници или поштом, закључно са 30.11.2015. год.

По завршеном раном јавном увиду Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове Општинске управе општине Голубац припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Голубац.

 

Општинскa управa општине Голубац

 

Додајте коментар

Оставите одговор