Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 28. oktobar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

IZLAGANJE NA RANI JAVNI UVID – PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA GROBLJE U GOLUBCU

IZLAGANJE NA RANI JAVNI UVID – PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA GROBLJE U GOLUBCU
golubac.org.rs

Opštinska uprava opštine Golubac, na osnovu čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i čl.36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

 

OGLAŠAVA

IZLAGANJE NA RANI JAVNI UVID

PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA GROBLJE U GOLUBCU

 

Rani javni uvid trajaće 15 dana od 16.11.2015. god. zaključno sa 30.11.2015.god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Golubac u Golupcu, ul. Cara Lazara br.15, u Svečanoj sali na prvom spratu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Golubac (www.golubac.org.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Plana detaljne regulacije za groblje u Golupcu, Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Golubac (kancelarija broj 16), pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Službi za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Golubac, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 30.11.2015. god.

Po završenom ranom javnom uvidu Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Golubac priprema izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu, koji usvaja Komisija za planove opštine Golubac.

 

Opštinska uprava opštine Golubac

 

Dodajte komentar

Ostavite odgovor