Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 7. јул 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ОГЛАС – РАНИ ЈАВНИ УВИД

ОГЛАС – РАНИ ЈАВНИ УВИД
golubac.org.rs

Општинска управа општине Голубац, у складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“број72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и  чл. 36.-41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“,број 64/2015):

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА ГОЛУБАЦ

Рани јавни увид у Прву измену и допуну Плана генералне регулације градског насеља Голубац одржаће се у трајању  од 15 дана, почев од 22.07.  до 05.08. 2017. године.

У складу са члановима 36.- 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“,број 64/2015) материјал за рани јавни увид Прве измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Голубац биће изложен сваког радног дана од 07 до 15 у згради Општинске управе општине Голубац у просторијама Одељења за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове (канцеларија број 16).

У току трајања раног јавног увида оглас и материјал за рани јавни увид за Прву измену и допуну Плана генералне регулације градског насеља Голубац биће изложен на интернет страници Општине Голубац www.golubac.org.rs,

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Прву измену и допуну Плана генералне регулације градског насеља Голубац све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове, овлашћено лице за давање обавештења је Снежана Орешчанин Јовановић.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Физичка и правна лица примедбе, на изложени материјал могу доставити у писаној форми општинској управи – Одељењу за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове, у току трајања раног јавног увида, закључно са 05.08. 2017.године.

По завршеном раном јавном увиду Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове Општинске управе општине Голубац припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Голубац.

Прву измену и допуну плана генералне регулације можете преузети са линка

Карту планиране намене можете преузети са линка

Додајте коментар

Оставите одговор