Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 26. новембар 2020.

Повратак на врх

Врх

ЈАВНИ ПОЗИВ – ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2016.‏

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Голубац за 2016. годину број 320 – 16 Председник општине Голубац, расписује дана 04.08.2016.године, други

Ј А В Н И   П О З И В

1. За доделу подстицајних средстава за  набавку мрежастих алата за риболов
Критеријуме можете преузети са линка
Пријаву можете преузети са линка

Право коришћења подстицајних средстава имају физичка лица (укључујући предузетнике) и правна лица под условом да немају захтев за исто улагање у другим јавним фондовима и да су измирили доспеле јавне дажбине.

Захтев за коришћење подстицајних средстава може поднети овлашћено лице у име предузетника или правног лица а у име пољопривредног газдинства носиоца тог газдинства.

Пријавни образац и Закључци о утврђивању Критеријума, могу се преузети у електронском облику преко сајта општине Голубац,www.golubac.org.rs, односно у канцеларији број 11 општинске управе Голубац, улица Цара Лазара 15, Голубац. Пријавни образац са комплетном пратећом документацијом потребно је доставити лично на писарници услужног центра општинске управе Голубац, у Голупцу.

Јавни позив је отворен од 04.08.2016. године и траје до 15.08.2016. године.

Одобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава након реализације предметне инвестиције, односно по достављању доказа о извршеној исплати: фискални исечак или потврда / извод из пословне банке о преносу средстава на рачун продавца.

У случају да се инвестиција одобрава по основу достављеног предрачуна, средства се уплаћују након потписивања Уговора између општине Голубац и подносиоца захтева. Уговором ће се ближе дефинисати обавезе и рокови реализације као и одговарајућа средстaва обезбеђења извршења Уговора, која доставља подносилац захтева пре потписивања Уговора.

Средства по овом позиву ће се одобравати до утрошка расположивих средстава у складу са Одлуком о буџету општине Голубац за 2016.годину.

Све потребне информације можете добити у Општинској управи Голубац, Улица Цара Лазара 15, или на телефон 012 / 678 169, локал 102.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

Др Небојша Мијовић