Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

ПЛАНОВИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

I. ПРOСTOРНИ ПЛAН OПШTИНE ГOЛУБAЦ JУЛ 2011

ТЕКСТ
1. ППO Гoлубaц ПЛAН jул 2011
РEФEРAЛНE КAРTE
1. Рeфeрaлнa кaртa бр.1-Нaмeнa прoстoрa_25000
2. Рeфeрaлнa кaртa бр.2-Mрeжa нaсeљa и инфрaстр.систeми_25000
3. Рeфeрaлнa кaртa бр.3-Tуризaм и зaштитa прoстoрa_25000
4. Рeфeрaлнa кaртa бр.4-Спрoвoђeњe плaнa_50000
ШЕМЕ НАСЕЉА
1. Шема насеља Барич
2. Шема насеља Бикиње
3. Шема насеља Браничево
4. Шема насеља Брњица
5. Шема насеља Винци
6. Шема насеља Војилово
7. Шема насеља Двориште
8. Шема насеља Добра
9. Шема насеља Доња Крушевица
10. Шема насеља Душманић
11. Шема насеља Житковица
12. Шема насеља Клење
13. Шема насеља Кривача
14. Шема насеља Кудреш
15. Шема насеља Малешево
16. Шема насеља Миљевић
17. Шема насеља Мрчковац
18. Шема насеља Поникве
19. Шема насеља Радошевац
20. Шема насеља Сладинац
21. Шема насеља Снеготин
22. Шема насеља Усије
23. Шема насеља Шувајић

II. ПДР ЗA РEВИTAЛИЗAЦИJУ TВРЂAВE “ГOЛУБAЧКИ ГРAД“

ТЕКСТ
1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за ревитализацију ТВРЂАВЕ «ГОЛУБАЧКИ ГРАД»
ГРАФИКА
1. Границе подручја НП Ђердап
2. Катастарско топографски план са границом обухвата плана
3. Природна и непокретна културна добра у граници обухвата плана
4. План намене површина са границом површина јавних намена
5. Подела на целине у обухвату плана
6. План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењима
7. План парцелације са елементима за обележавање површина јавне намене
8. Правила грађења и регулације
9. Планирани систем мрежа и објеката комуналне инфраструктуре
ИЗВEШTAJ O СTРATEШКOJ ПРOЦEНИ УTИЦAJA НA ЖИВOTНУ СРEДИНУ ПЛAНA ДETAЉНE РEГУЛAЦИJE ЗA РEВИTAЛИЗAЦИJУ TВРЂAВE „ГOЛУБAЧКИ ГРAД”
1. Извештај

III. ПДР “ВИНЦИ-УСИЈЕ“

ГРАФИКА
1. Катастарско топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја
2. Постојећа намена површина
3. План намене површина са поделом на грађевинско земљиште за јавне и остале намене и поделом на урбанистичке целине
4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима
5. План парцелације са елементима за обележавање површина јавне намене
6. Планирани систем мрежа и објеката комуналне инфраструктуре – водоснабдевање, одвођење отпадних и атмосферских вода
7. Планирани систем мрежа и објеката комуналне инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникације
8. Спровођење плана
ТЕКСТ
1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ туристичке зоне “ВИНЦИ – УСИЈЕ”
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ „ВИНЦИ – УСИЈЕ”
1. Извештај

IV. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ

ТЕКСТ 1
1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ (СВЕСКА 1)
ГРАФИКА 1
1. Катастарски и топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја
2. Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом у грађевинском подручју
3. Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју
4. Подела на урбанистичке целине и зоне
5. Функционална организација саобраћајне инфраструктуре
6. Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
7. Еколошка валоризација простора за одрживи развој
8. Акустичне зоне на подручју плана
9. Синхрон план комуналне инфраструктуре
10. Спровођење плана
ТЕКСТ 2
1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ (СВЕСКА 2)
ГРАФИКА 2
1. Извод из просторног плана Општине Голубац – план намене површина
2. Катастарско топографски план са границом плана генералне регулације
3. Погодност терена са становишта природних карактеристика простора
4. Постојећа намена површина
5. Постојеће стање комуналне инфраструктуре
6. Планирана намена површина
7. Концепт саобраћајне инфраструктуре
8. Концепт комуналне инфраструктуре

IV.1. ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ

ТЕКСТ 1
1. ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ
2. ПРИЛОГ 1 – ТАЧКЕ ОБУХВАТА
3. ПРИЛОГ 2 – ОСОВИНСКЕ ТАЧКЕ
4. ПРИЛОГ 3 – ТЕМЕНЕ ТАЧКЕ
5. ПРИЛОГ 4 – НОВЕ ГРАНИЧНЕ ТАЧКЕ
ГРАФИКА 1
1. Границе обухвата плана и грађевинског подручја
2. Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са
претежном постојећом наменом у грађевинском подручју

3. Планирана функционална организација простора у обухвату плана,
са претежном планираном наменом у грађевинском подручју

4. Подела на урбанистичке целине и зоне
5. Функционална организација саобраћајне инфраструктуре
6. Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
7. Еколошка валоризација простора за одрживи развој
8. Акустичне зоне на подручју Плана
9. Синхрон план комуналне инфраструктуре
10. Спровођење плана

IV.1. ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ

1. ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ – усвојени план
2. ПРИЛОГ 1 – ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ – документациона основа
3. ПРИЛОГ 2 – Решење ARHILUX стр.1
4. ПРИЛОГ 3 – Решење ARHILUX стр.2
5. ПРИЛОГ 4 – Лиценца урбанисте
6. ПРИЛОГ 5 – ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ – одлука о изради
7. ПРИЛОГ 6 – ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ – нацрт плана
8. ПРИЛОГ 7 – ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ – извештај о извршеној стручној контроли
9. ПРИЛОГ 8 – ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ – став обрађивача
10. ПРИЛОГ 9 – ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ – извештај о обављеном јавном увиду
11. ПРИЛОГ 10 – ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ – након ЈУ
12. ПРИЛОГ 11 – ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ градског насеља ГОЛУБАЦ – одлука о усвајању

V. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подручја ветроелектране „КРИВАЧА“ на територији општине Голубац

1. Општи део – нацрт
2. План детаљне регулације (СВЕСКА 1)
3. Позиција ветроелектране Кривача у односу на окружење

VI. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ приобаља Дунава од туристичког места Винци-Усије до тврђаве „Голубачки град“

ГРАФИКА
1. Катастарско топографски план са границом обухвата плана – а
2. Катастарско топографски план са границом обухвата плана – б
3. Катастарско топографски план са границом обухвата плана – в
4. План намене површина са поделом на целине у обухвату плана – а
5. План намене површина са поделом на целине у обухвату плана – б
6. План намене површина са поделом на целине у обухвату плана – в
7. План саобраћајница са регулационим и нивелационим елементима – а
8. План саобраћајница са регулационим и нивелационим елементима – б
9. План саобраћајница са регулационим и нивелационим елементима – в
10. План парцелације са елементима за обележавање површина јавне намене – а
11. План парцелације са елементима за обележавање површина јавне намене – б
12. План парцелације са елементима за обележавање површина јавне намене – в
13. Правила грађења и регулације
14. Планирани систем мрежа и објеката комуналне инфраструктуре – а
15. Планирани систем мрежа и објеката комуналне инфраструктуре – б
16. Планирани систем мрежа и објеката комуналне инфраструктуре – в
ТЕКСТ
1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ приобаља Дунава од туристичког места Винци-Усије до тврђаве „Голубачки град“
2. ПРИЛОГ 1 – Списак координата тачака обухвата плана
3. ПРИЛОГ 2 – Списак координата нових детаљних тачака

VII. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за гробље у Голупцу

ГРАФИКА
1. Катастарско топографски план са границом обухвата плана
2. Постојећа намена површина
3. Планирана намена површина са поделом на урбанистичке зоне
4. Регулационо-нивелациони план са урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима
5. План парцелације јавних површина са смерницама за спровођење
6. Урбанистичко решење – композициони план
7. Предлог модуларног решења гробне парцеле
8. Синхрон план комуналне инфраструктуре
ТЕКСТ
1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за гробље у Голупцу

VIII. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КОМПЛЕКС МАНАСТИРА ТУМАН“ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ

СВЕСКА 2
ТЕКСТ
1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КОМПЛЕКС МАНАСТИРА ТУМАН“ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ
ГРАФИКА
1. Катастарско-топографски план са границама планског обухвата
и грађевинског подручја

2. Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата
3. Планирана намена површина у оквиру планског обухвата
4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима
5. План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење
6. План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом

IX. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ДОЊА МАРИНА” У ГОЛУБЦУ

СВЕСКА 1 – план
ТЕКСТ
1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ДОЊА МАРИНА” у Голубцу
ГРАФИКА
1. Катастарско топографски план са границом обухвата плана
2. Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата
3. Планирана намена површина у оквиру планског обухвата
4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко-геодетским елементима
5. План парцелације и препарцелације јавних површина са смерницама за спровођење
6. План мрежа и објеката инфраструктуре
СВЕСКА 2 – документација
1. Oдлукa o изрaди Плaнa
2. Извoд из плaнa
3. Подаци и услови
4. Подлога
5. Извештаји комисије
6. Мишљења
7. Друга документација