Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 16. септембар 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Усвојен Закон о бесплатној правној помоћи

Усвојен Закон о бесплатној правној помоћи
golubac.org.rs

“ Закон о бесплатној правној помоћи усвојен је на седници Народне скупштине Републике Србије, 9. новембра 2018. године. Новим законом предвиђено је право на коришћење бесплатне правне помоћи лицима која ово право нису остварила према другим законима. Бесплатна правна помоћ састоји се од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране. Као пружаоци бесплатне правне помоћи препознати су адвокатура и службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе, док удружења могу пружати бесплатну правну помоћ само на основу одредби закона који уређују право азила и забрану дискриминације. Бесплатну правну помоћ у смислу овог закона у име удружења пружају адвокати. Када су у питању корисници, бесплатна правна помоћ може се пружити држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији. Поред тога, бесплатна правна помоћ се може пружити и другом лицу које има ово право према другом закону или потврђеном међународном уговору, под одређеним условима, и то када испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ или корисник права на дечији додатак и када не испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак, али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода у конкретној правној ствари испунило услове да постане корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак. Бесплатну правну помоћ у служби правне помоћи у јединици локалне самоуправе или у име удружења могу пружати дипломирани правници, само у оквиру овлашћења која су дипломираним правницима одређена законом којим се уређује одговарајући поступак. Законом је прописано и да удружења, у оквиру циљева због којих су основана, могу да пружају опште правне информације и попуњавају формуларе, као облике бесплатне правне подршке. Такође, Закон уводи и обавезу вођења регистра пружалаца бесплатне правне помоћи који води министарство надлежно за послове правосуђа као јединствену јавну електронску базу података. Законом су, поред наведених, уређена и питања која се односе на обавезе пружалаца, поступка за остваривање права на бесплатну правну помоћ, питање финансирања, као и питање надзора над применом закона. Закон је објављен у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ број 87/18 од 13. новембра 2018. године, ступа на снагу осмог дана од објављивања, док примена закона почиње од 1. октобра 2019. године „.

Додајте коментар

Оставите одговор