Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. септембар 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С
golubac.org.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

К О Н К У Р С

ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА

 

Подносилац пријаве право на коришћење средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања може да оствари ако је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства- власник  парцеле на којој се треба да се врши ископ/бушење бунара у функцији наводњавања. Износ средстава који се одобрава је до 80% вредности по дужном метру ископа/бушења бунара, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 180.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Подносилац пријаве на конкурс обавезно подноси:

1.  Читко попуњен и потписан образац пријавe;

2. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву на катастарској парцели на којој треба да се врши ископ/бушење бунара не старији од 3 месеца од дана подношења пријаве;

3. Предрачун издат у 2021. години са роком важења од најмање 90 дана од дана подношења пријаве Управи, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве са спецификацијом опреме и радова за изградњу бунара за наводњавање (по врстама радова и врстама опреме која се монтира са исказаним ценама за сваку врсту рада и сваку врсту опреме посебно, при чему се земљани радови код ископа/бушења бунара исказују у дужним метрима);

4. Изјаву пољопривредника оверену у складу са законом да под кривичном, материјалном и сваком другом одговорношћу тврди да ће изградња бунара бити одговoрно изведена обезбеђивањем свих потребних дозвола које су прописане материјалним законима којима се уређује изградња бунара у функцији наводњавања, као и да се пријава односи на изградњу новог бунара.

5.Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве да за изградњу бунара не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве.

Прихватљива инвестициона улагања у смислу Конкурса за ископ/бушење бунара у 2021. години су:

-земљани радови на ископу/бушењу бунара,

-радови који отпочињу након закључења уговора са Министарством   пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 

Пријавa на Конкурс подноси се до  24. маја 2021. године на адресу:

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Управа за пољопривредно земљиште

ул. Немањина 22-26, 11000 Београд

 

Link: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2021. години.
upz.minpolj.gov.rs

Додајте коментар

Оставите одговор