Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. септембар 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КАКО ДО ИПАРД ПОДСТИЦАЈА У ОКВИРУ МЕРЕ 7?

КАКО ДО ИПАРД ПОДСТИЦАЈА У ОКВИРУ МЕРЕ 7?
golubac.org.rs

Mера 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој по­словања за инвестиције у развој непољопривредних економских актив­ности и побољшање квалитета живота у руралним подручјимапредставља подршку инвести­цијама у рурални туризам.

1. Провера прихватљивости за остваривање права на ИПАРД подстицаје

Прихватљиви корисници су: физичка лица регистровани у РПГ, предузетници и привредна друштва (микро или мала правна лица). Корисник може да започне бављење угоститељском делатношћу по завршетку реализације инвестиције (пре подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја)Корисник може да оствари ИПАРД подстицаје у износу од 5.000 евра до 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције. То значи да минималан укупан износ планиране инвестиције мора бити та­кав да омогући да износ ИПАРД подршке (до 65% од износа прихватљи­вих трошкова) не буде мањи од 5.000 евра, како Захтев не би био одбијен. Минимална вредност инвестиције 8.000 евра.

2. Потребна документације за подношење Захтева за одобравање пројекта

Образац захтева; Пословни план; Попис покретне и непокретне имовине; Понуда/е за сваку појединачну инвестицију; Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода; Извод из катастра непокретности и копијУ катастарског плана у размери 1:2.500 (Само за инвестиције у изградњу и опремање објеката); Пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова.

3Обезбеђивање финансијских средстава за реализацију пројекта

Реализација инвестиције уз ИПАРД подршку заснива се на томе да ко­рисник обезбеђује средства за финансирање инвестиције из сопствених и позајмљених извора (кредити банака), која се по завршетку реализа­ције инвестиције рефундирају у одређеном проценту из ИПАРД фонда.

4Подношење Захтева за одобравање пројекта

Захтев за одобравање пројекта са пропратном документацијом (уверења и потврде не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева) подноси се УАП, у складу са критеријумима утврђеним Правилником и то у року који је предвиђен Јавним позивом.

5Добијање Решења о одобравању пројекта и реализација инвестиције

Након завршетка рока за подношење Захтева прописаног Јавним позивом, УАП врши обраду и рангирање пристиглих захтева, а за­тим и контролу на лицу места. Уколико Захтев испуњава прописане доноси Решење о одобравању пројекта. Пре добијања Решења о одобравању пројекта не сме бити предузета ниједна радња у вези са реализацијом инвестиције, осим уколико она спада у тзв. „опште трошкове”  - за консултантске услуге, израду студије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, односно израду документацијеНакон добијања Решења, ко­рисник добија одређени рок за реализацију инвестиције, који зависи од типа инвестиције.

6Подношење Захтева за одобравање исплате ИПАРД подстицаја

Када у потпуности реализује одобрену инвестицију у предвиђеном року, корисник подноси УАП Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстица­ја, са пратећом документацијом.

7Провера реализоване инвестиције

Након административне провере поднетог Захтева, УАП и туристичка инспекција Министарства трговине, туризма и телекомуникација врше проверу реализоване инвестиције.

8Добијање Решења о исплати ИПАРД подстицаја и исплата ИПАРД подстицаја

Уколико је спроведеним административним и теренским контролама утврђено да Захтев испуњава прописане услове, директор УАП Реше­њем одлучује о праву на коришћење ИПАРД подстицаја и налаже испла­ту на наменски рачун корисника.

9Придржавање прописаних обавеза и наменско коришћење предмета инвестиције

Пет година након коначне исплате подстицаја од стране УАП, инвести­ција се мора наменски користити и не сме се отуђити, нити омогућити неком другом да је користи.

 

Мером 7 предвиђена је подршка инвестицијама у области руралног ту­ризма и то кроз изградњу (градња, доградња, реконструкција, адаптаци­ја, санација и инвестиционо одржавање), као и опремање:

 

1. угоститељских објеката за смештај (објекти домаће радиности, сео­ско туристичко домаћинство, хотел, камп и сл.);

 

2. пратећих објеката за пружање угоститељских/туристичких услуга (базени и wellness објекти; објекти за складиштење, продају и дегу­стацију хране и пића; објекти за држање животиња; туристичка ин­фраструктура, објекти за рекреацију и сл.) и

 

3. спољашњих простора – за јахање, риболов на површинским во­дама, бициклизам, као и механизацију, машине и опрему у сврху угоститељства/туризма.

 

Поред инвестиција у изградњу и опремање, у оквиру Мере 7 прихва­тљиве су и инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора, уколико се енергија из обновљивих извора користи за сопствену потро­шњу у циљу обављање регистроване угоститељске, односно туристич­ке делатности.

Укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељ­ским објектима за смештај које корисник ИПАРД подршке може да има на територији Републике Србије, не сме да буде већи од 30 у моменту подношења захтева за одобравање пројекта, као и у моменту подноше­ња захтева за исплату ИПАРД подстицаја.

Уколико је у питању изградња објекта (градња, реновирање, адаптација), катастарска парцела мора бити у власништву или сувласништву подно­сиоца захтевa. Објекат мора бити у власништву подносиоца захтева. У случају сувласништва над парцелом, подносилац захтева треба, уз са­гласност осталих сувласника, да прибави сву грађевинску документаци­ју искључиво на своје име.

Уколико је предмет инвестиције опремање објекта, објекат мора бити у власништву подносиоца захтеваНабавка половне опреме, машина и механизације није прихватљива у оквиру ИПАРД II програма.

КОНТАКТ

За сва питања и информације можете се обратити на следеће контакте:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Булевар Михајла Пупина 113а

 

Телефон: +381 11 30 20 100

+381 11 31 07 013

Електронска пошта: ipard.info@minpolj.gov.rs

Додајте коментар

Оставите одговор