Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. септембар 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Конкурс

Конкурс
golubac.org.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

К О Н К У Р С

за набавку нове опреме за наводњавање у 2021. години

 

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2021. години може да оствари: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинствамикро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство, предузетник и земљорадничка задруга. Подносилац пријаве може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање ако поднесе највише једну пријаву која се односи на набављену опрему минималне вредности 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност. Износ средстава који се одобрава је до 60% вредности набављене опреме за наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ средстава који може бити одобрен по поднетој пријави износи 3.000.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Подносилац пријаве на конкурс обавезно подноси:

      1. Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве;

2. Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2021. години, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве;

3. Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то:

а) потврду о извршеном налогу за пренос или извод који је оверен од стране пословне банке са фискалним исечком код безготовинског плаћања или,

б) фискални исечак код готовинског плаћања или плаћања картицом;

            4. Отпремницу потписану од стране подносиоца пријаве;

            5. Гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву продавца да предметна опрема не подлеже гаранцији;

            6. Потписане изјаве Подносиоца пријаве које су саставни део обрасца пријаве;

            7. Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, да за набавку опреме за наводњавање не користи подстицаје по неком другом основу, не старија од месец дана од дана подношења пријаве.

            Документација наведена под редним бројевима од 1. до 6. се доставља у оригиналу или се достављају оверене фотокопије.

            Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање:

            - пумпе, агрегата за пумпу (на дизел, бензински и електропогон), фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера, окитена (доводних цеви), разводних цеви, дрипова/латерала, капајућих трака, капаљки, распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/топа за наводњавањецентар пивота, резервоара и цистерне у функцији обезбеђивања воде за наводњавање;

           - за потребе изградње бунара: бунарска цев, филтерска бунарска цев.

Пријавa на Конкурс подноси се до 24. маја 2021. године на адресу:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Управа за пољопривредно земљиште

ул. Немањина 22-26, 11000 Београд

Додајте коментар

Оставите одговор