Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 19. јануар 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Усвојене измене закона

Усвојене измене закона
golubac.org.rs

Усвојене измене Закона о раду и измене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа с инвалидитетом.
Изменама Закона о раду предвиђено је:
. Трудницама које су запослене на одређено време убудуће ће радни однос бити продужаван до истека коришћења права на одсуство,
. Откази ће бити ништавни уколико је послодавцима на дан отказа било познато постојање трудноће или ако запослени у року од 15 дана од дана пријема отказа послодавца обавести о томе и достави одговарајућу потврду лекара или другог овлашћеног органа.
. Послодавци ће бити дужни да запосленим женама које се врате на рад пре истека годину дана од рођења детета обезбеди право на једну или више дневних пауза у току радног времена у трајању од 90 минута или на скраћење дневног радног времена у трајању од 90 минута како би могле да доје дете, а уколико им радно време траје шест и више часова.

Изменама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању осова с инвалидитетом, предвиђено је:
. обавеза послодавца који не запосле особе са инвалидитетом да уплати износ од 50 одсто просечне зараде по запосленом у Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио.
. Утврђена је висина субвенција зараде код запошљавања на неодређено време особа с инвалидитетом без радног искуства у износу до 75 одсто укупних трошкова зараде с припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду.

 

Општинска управа Голубац
Одељење за финансије и привреду
Одсек за ЛЕР
Саша Богићевић

Додајте коментар

Оставите одговор