Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 5. март 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Финансијска подршка Фонда за развој Републике Србије за почетнике у пословању у 2021. години

Финансијска подршка Фонда за развој Републике Србије за почетнике у пословању у 2021. години
golubac.org.rs

Усвојен Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева. Оснивач привредног субјекта може бити искључиво физичко лице.

Средства опредељена Програмом намењена су за:

– куповину машина и опреме и доставних возила која служе за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње (нових или половних, не старијих од пет година);

– текуће одржавање пословног и/или производног простора до износа од 350.000,00 динара од укупних средстава за инвестирање;

– оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Услови доделе кредита Фонда:

Рок отплате до пет година, у оквиру кога је грејс период до једне године,

Каматна стопа уз примену валутне клаузуле:

– 1% годишње уз гаранцију банке,

– 2% годишње уз остала средства обезбеђења,

Обезбеђење кредита:

Гаранција пословне банке или хипотека првог реда на непокретностима и/или уговорно јемство правних лица и предузетника и/или залога на постојећој/будућој опреми за износ кредита до 1.000.000,00 динара и/или уговорно јемство физичког лица за износ кредита до 500.000,00 динара и меница и менично овлашћење дужника.

Услови које морају да испуне подносиоци захтева:

-да је оснивач привредног субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том привредном субјекту, а уколико постоји више оснивача, потребно је да су сви физичка лица и да бар један од оснивача испуњава овај услов;

-да је оснивач привредног субјекта уједно и његов законски заступник, а уколико има више оснивача привредног субјекта, један од оснивача мора да буде законски заступник тог привредног субјекта.

Оснивачи привредних субјеката, су у обавези да похађају бесплатну обуку за започињање пословања, како би им се пружила саветодавна и техничка помоћ у вези са конкурисањем по Програму.

Јавни позив, упутство о начину спровођења Програма, конкурсна документација као и информација о условима кредита код Фонда, биће објављени на интернет сајту Министарства: www.privreda.gov.rs и Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Додајте коментар

Оставите одговор