Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 26. фебруар 2024.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ
golubac.org.rs

Општинска управа Голубац-Одељење за урбанизами изградњу, комуналне, инспекцијскеи имовинско правне послове, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон,9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 91. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.32/2019), дана 13.01.2024. године, објављује:

                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

                                                 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кп.бр.7020 у К.О. Голубац

ПОДНОСИЛАЦ  ЗАХТЕВА : “МАРКАН“ ДОО БЕОГРАД

ОБРАЂИВАЧ: Пројектни биро “ГРАНД ИМ“ Мирка Матића 1, Велико Градиште

Јавна презентација се организује у периоду од 20.01.2024. године до 26.01.2024. године у канцеларији број 16Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове Општинске управе Голубац (зграда Општине Голубац, улица Цара Лазара бр.15, Голубац), у периоду од 10,00 до 14,00 часова, као и на интернет страни Општине Голубац (www.golubac.org,rs). Лице задужено за давање информације поводом јавне презентације је Анђелка Јовановић.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за привреду, урбанизам, комунално стамбене и инспекцијске послове путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Голубац (Услужни центар, шалтер бр.1) или путем мејла на адресу office@golubac.org.rs

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена радним данима у надлежном Одељењу.

Додајте коментар

Оставите одговор