Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 7. јул 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КОНКУРС – НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

КОНКУРС – НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
golubac.org.rs

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА
Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему
набављену у 2016. години може да оствари:
1) Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

2) Научно-истраживачка организација:

3) Установа:

4) Привредно друштво: микро, мало и средње правно лице и земљорадничка задруга.

Б) ОПШТИ УСЛОВИ
Корисник средстава право на средства може да оствари ако је уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се налази систем за наводњавање.Корисник средстава може да оствари право на средства за набављену опрему за наводњавање у 2016. години.

Г) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА
Износ средстава који се одобрава је до 50% вредности набављене опреме за
наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност
Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 4.000.000
динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Д) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање : – пумпе, агрегата за пумпу (дизел, бензински и електропогон), – фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера, – окитена(доводних цеви), разводних цеви, дрипова/латерала, капајућих трака, капаљки, – распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/топа за наводњавање и центар пивота, – за изградњу бунара: бунарска цев/филтерска бунарска цев.

Е) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1) Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве,

2) Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2016. години, који гласи искључиво
и само на подносиоца пријаве;

3) Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то налог за пренос средстава или налог за уплату оверен од стране банке и извод оверен од стране банке са фискалним исечком код безготовинског плаћања илифискални исечак.
4) Отпремница потписана од стране подносиоца пријаве,
5) Гарантни лист,
6) Изјава пољопривредника, односно одговорног лица да под кривичном и материјалном
одговорношћу тврди да за предметно инвестиционо улагање не користи и да неће користити
подстицаје, субвенције и донације по другом основу,

7) Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе да за набавку опреме за наводњавање не користи подстицаје по неком другом основу

З) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 30.06.2016. године.

Додајте коментар

Оставите одговор