Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 8. јул 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КОНКУРС – ИСКОП БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА

КОНКУРС – ИСКОП БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА
golubac.org.rs

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-ИСКОП БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА

A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА
Право на коришћење средстава за ископ бунара у функцији наводњавања може да
оствари физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Б) ОПШТИ УСЛОВИ
Корисник средстава право на средства може да оствари ако је уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава

В) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА
Износ средстава који се одобрава је до 50% вредности по дужном метру ископа бунара,
односно до 2.500 динара без урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 300.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Д) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу
овог конкурса, и то за ископ бунара у 2016. години су: – земљани радови приликом ископа бунара.

Е) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Корисник средстава на конкурс обавезно подноси:

1) Читко попуњен и потписан образац пријаве,

2) Извод из катастра непокретности са подацима о власништву за катастарску парцелу на
којој се гради бунар не старији од 3 месеца,

3) Предрачун издат у 2016. години са роком важења од најмање 90 дана, који гласи
искључиво и само на подносиоца пријаве са спецификацијом опреме и радова за
изградњу бунара за наводњавање (по врстама радова и врстама опреме са исказаним
ценама за сваку врсту рада и сваку врсту опреме посебно, при чему се земљани радови
код ископа бунара исказују у дужним метрима).

Додајте коментар

Оставите одговор