Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 2. децембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
golubac.org.rs

Општинска управа Голубац, Одељење за урбанизами изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.64/15), објављује:

                                                       ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

                                                 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу стамбеног објакта на катастарској парцели број 6144 КО Голубац, у улици Градско сокаче у Голупцу

НАРУЧИЛАЦ УП: Ђурић Живица из Криваче

ОБРАЂИВАЧ: Пројектни биро “ГРАНД“ Велико Градиште, ул. Мирка Матића бр. 1

Јавна презентација се организује у периоду од 09.10.2018. године до 17.10.2018. године у канцеларији број 16 Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове Општинске управе Голубац (зграда Општине Голубац, улица Цара Лазара бр.15, Голубац), у периоду од 10,00 до 14,00 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за привреду, урбанизам, комунално стамбене и инспекцијске послове путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Голубац (Услужни центар, шалтер бр.1).

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена радним данима у надлежном Одељењу.

Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове Општинске управе Голубац

ПРИЛОГ: Урбанистички пројекат

Додајте коментар

Оставите одговор