Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 3. октобар 2022.

Повратак на врх

Врх

1 Коментар

Нацрт плана детаљне регулације подручја ветроелектране “Кривача”

Нацрт плана детаљне регулације подручја ветроелектране “Кривача”
golubac.org.rs

Општинска управа општине Голубац, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12), чл. 60-73 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр.31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), оглашава јавни увид у

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ “КРИВАЧА” НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

На основу Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја ветроелектране “Кривача” („Службени гласник општине Голубац“, број 3/11) и Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја ветроелектране “Кривача” („Службени гласник општине Голубац“, број 3/11), израђени су нацрт Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “Кривача” са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: нацрт плана и извештај о стратешкој процени утицаја), који обухватају подручје површине око 153,25 ha у оквиру следећих К.О.: Браничево, Поникве, Усије, Радошевац, Голубац, Сладинац, Војилово, Малешево, Двориште, Кривача и Снеготин. Стручна контрола Комисије за планове је извршена на седници одржаној 27.05.2013. године.

Јавни увид нацрта плана и извештаја о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 31.05.2013. до 01.07.2013. године.

 У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената и чл.19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, нацрт плана и извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложени на јавни увид, сваког радног дана, од 8-15 часова у згради Општинске управе Голубац, у великој сали, на првом спрату.

Физичка и правна лица, примедбе на нацрт плана и извештај о стратешкој процени утицаја, могу доставити у писаној форми, на писарницу Општинске управе Голубац, 12223 Голубац, ул. Цара Лазара бр.15, лично или поштом, најкасније до 1.07.2013.године.

Јавна презентација нацрта плана и извештаја о стратешкој процени утицаја, којој могу присустовати заинтересована физичка и правна лица, одржаће се дана 18.06.2013. године, са почетком у 11 часова, у згради Општинске управе Голубац, у великој сали на првом спрату.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 04.07.2013.године, са почетком у 12 часова, у згради Општинске управе Голубац. Седници Комисије за планове могу присуствовати физичка и представници правних лица (са овлашћењем), који су поднели писане примедбе, у току трајања јавног увида.

Коментари

  1. veselinovic

    To je super potez za celu Srbiju

    Dragisa

Додајте коментар

Оставите одговор