Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 22. септембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
golubac.org.rs

Општинска управа Голубац, Одељење за урбанизами изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.64/15), објављује:

 ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу стамбеног објекта П+2   на катастарској парцели број 6728 КО Голубац, у улици Деспта Ђурађа у Голупцу

НАРУЧИЛАЦ УП: Германовић Ивица из Криваче и Ружановић Чедомир из Голупца

ОБРАЂИВАЧ: Пројектни биро “МС ДОМ“ Бресије бб, Салаковац

Јавна презентација се организује у периоду од 07.09.2018. године до 14.09.2018. године у канцеларији број 16Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове Општинске управе Голубац (зграда Општине Голубац, улица Цара Лазара бр.15, Голубац), у периоду од 10,00 до 14,00 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за привреду, урбанизам, комунално стамбене и инспекцијске послове путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Голубац (Услужни центар, шалтер бр.1).

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена радним данима у надлежном Одељењу.

Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове Општинске управе Голубац

Прилози:

0-Glavna sveska IDR Germanovic Ivica.pdf
1 Polozaj lokacije.pdf
1 Resenje agencije za privredne registre.PDF
1-Projekat arhitekture IDR Germanovic Ivica 1.pdf
1.6.1..pdf
1.6.10..pdf
1.6.11..pdf
1.6.12..pdf
1.6.13..pdf
1.6.14..pdf
1.6.15..pdf
1.6.16..pdf
1.6.2..pdf
1.6.3..pdf
1.6.4..pdf
1.6.5..pdf
1.6.6..pdf
1.6.7..pdf
1.6.8..pdf
1.6.9..pdf
2 Granica obuhvata UP-a.pdf
2a Licenca 200 – urbanizam.pdf
2b Licenca 300 – projektovanje.pdf
3 Izvod iz PGR-a.pdf
4 Regulacija sa osnovom prizemlja.pdf
5 Prikaz infrastrukture.pdf
6 Regulacija sa osnovom krova.pdf
Informacija o lokaciji.pdf
Kopija katastarskog plana.pdf
Prepis lista nepokretnosti.pdf
Situacija_Germanovic Ivica_Golubac_6728_R250_Ov.pdf
UP_tekstualni deo.pdf
Uslovi eps distribucija.pdf
Uslovi telekom 1.pdf
Uslovi telekom 2.pdf
Uslovi vik.pdf

Додајте коментар

Оставите одговор