Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 3. mart 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Opštinska uprava

Opis nadležnosti opštinske uprave i njenih unutrašnjih organizacionih jedinica…

Opštinska uprava

Vladica Buljubaša, načelnik
kancelarija broj 12
telefon: 012/678-178
e-mail: vladicabuljubasa@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

 

Nadležnost opštinske uprave:

Za vršenje upravnih poslova u okviru prava i dužnosti Opštine i određenih stručnih poslova za potrebe Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća, obrazuje se Opštinska uprave.

  • Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
  • Izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
  • Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
  • Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
  • Izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
    Obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
  • Dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

U Opštinskoj upravi unutrašnje organizacione jedinice su:

Odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti, stručne i zajedničke poslove

Brši poslove Opštinske uprave koji se odnose na: organizaciju i metod rada Opštinske uprave, sprovođenje propisa o upravi i kancelarijskom poslovanju, organizaciju i rad pisarnice i arhive za Opštinsku upravu, rešavanje u upravnim stvarima o građanskim stanjima, vođenje matičnih knjiga i evidencija o državljanstvu, radne odnose i izradu radnih verzija opštinskih akata iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u Opštinskoj upravi,pružanju pravne pomoći građanima, zajedničke poslove na održavanju i korišćenju telefonske centrale, elektro i instalacija grejanja, obezbeđenje i održavanje higijene u zgradi Opštinske uprave,  evidencije o opštinskoj imovini i staranje o njenom održavanju, stručne i administrativno tehničke poslove za Skupštinu opštine, Predsednika opštine i Opštinsko veće a naročito: poslove u vezi sa pripremom sednica Skupštine opštine, Predsednika opštine, Opštinskog veća i njihovih radnih tela, obradu materijala sa sednica, pripremanje propisa i drugih akata u oblasti lokalne samouprave i drugim oblastima koje nisu u delokrugu drugih odeljenja, praćenje njihovog sprovođenja, vođenje evidencije i zapisnika o održanim sednicama i druge poslove iz ove oblasti, stručne i administrativne poslove po podnetim zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti akata koje donose Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće, poslove protokola, i saradnje opštine sa drugim opštinama u zemlji i inostranstvu, poslove prijema domaćih i stranih delegacija i druge poslove iz oblasti protokola i saradnje, informisanje, uređivanje i izdavanje „Službenog glasnika opštine Golubac“, pruža stručnu i administrativno tehničku pomoć odbornicima i odborničkim grupama u Skupštini opštine, osnivanje ustanova i organizacija u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kulturu, primarnu zdravstvenu zaštitu, fizičku kulturu, sport, dečju i socijalnu zaštitu, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, i vrši nadzor nad radom, organizaciju vršenja poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za opštinu podsticanje razvoja kulturno-umetničkog amaterizma i stvaranje uslova za rad muzeja, biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač, učenička i studentska pitanja, društvenu brigu o deci, socijalnu zaštitu i zdravstvenu zaštitu,  dečji dodatak, porodiljsko odsustvo, boračko invalidsku zaštitu, povereništvo Komesarijata za izbeglice, vođenje biračkog spiska, organizacije i udruženja građana, vođenje matičnih knjiga i evidencija o državljanstvu za matično područje van sedišta Opštinske uprave,  poslove protivpožarne zaštite, poslove overe i izdavanja raznih uverenja po ZUP-u, obavljanje upravnog inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa iz oblasti prosvete, kao i druge poslove u skladu sa zakonskim propisima. U okviru Odeljenja a za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Opštinske uprave, obrazuju se sledeće mesne kancelarije i matična područja:

Matično područje Golubac za naseljena mesta: Golubac, Dobra,Brnjica, Drvorište, Krivača, Snegotin,Žitkovica, Kudreš, Maleševo, Vojilovo, Sladinac, radoševac,Usije i Vinci

Matično područje Braničevo za naseljena mesta: Braničevo,Ponikve,Barič, Bikinje, Donja Kruševica, Šuvajić, Miljević, Mrčkovac, Klenje i Dušmanić.

Radiša Živković, rukovodilac odeljenja
kancelarija broj 4
telefon: 012/678-260
e-mail: radisazivkovic@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

Odeljenje za privredu i finansije

Vrši poslove Opštinske uprave koji se odnose na: oblast privrede, zanatstva, ugostiteljstva, trgovine, turizma, lokalnog ekonomskog razvoja, donošenje programa razvoja delatnosti za koje je nadležna opština, cene iz nadležnosti opštine, unapređivanje i razvoj poljoprivrede i zanatstva, upis i vođenje registra preduzetnika, organizaciju poslova vezanih za poslove nabavke dobara, radova i usluga neophodnih za funkcionisanje organa uprave, izradu pravnih i drugih akata vezanih za javne nabavke, pripremu budžeta i finansijskih planova, sprovođenje budžeta opštine, finansiranje delatnosti iz nadležnosti opštine, planiranje i praćenje prihoda i rashoda, sastavljanje konsolidovanog računa trezora, kontrolu rashoda i preuzetih obaveza, budžetsko računovodstvo i izveštavanje, upravljanje finansijsko-informacionim sistemom, finansijsko računovodstvene poslove, knjigovodstvene poslove, blagajničko poslovanje, kontrolu novčanih dokumenata (likvidatura), izradu izveštaja (periodičnih i godišnjih), formiranje dokumentacije za isplatu, fakturisanje i slične poslove, sprovođenje inspekcijskog nadzora nad:direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta opštine, javnim preduzećima, koje je osnovala opština, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća.

Funkcija budžetske inspekcije i revizije je:kontrola primene Zakona u oblasti materijalno finansijskog poslovanja i namenskog i zakonskog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća odnosno pravnih lica iz prethodnog člana; kontrola i revizija plana izvršenja budžeta kod korisnika budžetskih sredstava; ocena sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; davanje saveta kada se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci; revizija načina rada koji predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti; uspostavljanje saradnje sa budžetskom inspekcijom Ministarstva i eksternom revizijom.

Budžetska inspekcija i revizija su dužni da prate utrošak sredstava po pojedinim aproprijacijama u budžetu od strane budžetskih korisnika i da pisanim putem izveste Predsednika opštine u slučaju određenih nepravilnosti u pogledu trošenja sredstava mimo Odluke o budžetu opštine.

Po prijemu izveštaja od strane budžetske inspekcije i revizije Predsednik opštine će pojedinačnim aktom obustaviti izvršenje akta budžetskog korisnika koje nije u skladu sa Odlukom o budžetu.

Radmila Ivanović, rukovodilac odeljenja
kancelarija broj 6
telefon: 012/678-169
e-mail: budzet@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

Odeljenje za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda

Vodi poreski postupak ( utvrđivanje, naplata i kontrola) lokalnih javnih prihoda i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito:

-       Evidencija obveznika lokalnih javnih prihoda;

-       Prijem, obrada i kontrola i evidentiranje podataka iz poreske prijave;

-       Utvrđivanje obaveza rešenjem po osnovu lokalnih javnih prihoda;

-       Evidentiranje utvrđene poreske obaveze;

-       Knjiženje izvršenih uplata lokalnih javnih prihoda;

-       Poslovi kancelarijske i terenske kontrole;

-       Poslovi obezbeđenja naplate poreske obaveze;

-       Poslovi redovne i prinudne naplate i odlaganje plaćanja poreskog duga;

-       Poslovi u vezi prijava potraživanja u postupcima privatizacije, stečaja i lokvidacije;

-       Podnošenje zahteva i vođenje poreskoprekršajnog postupka;

-       Poslovi prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama i vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima drugostepenog organa;

-       Poslovi vođenja poreskog knjigovodstva za loklane javne prihode;

-       Poslovi u vezi povraćaja i preknjižavanja lokalnih javnih prihoda;

-       Poslovi izdavanja uverenja i potvrda u vezi lokalnih javnih prihoda;

-       Poslovi izveštavnja u vezi lokalnih javnih prihoda i drugi poslovi iz deloruga LPA.

Daša Stokić, rukovodilac odeljenja
e-mail: dasastokic@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

Odeljenje za urbanizam i izgradnju , komunalne, inspekcijske i imovinsko-pravne poslove

Vrši poslove Opštinske uprave koji se odnose na određene polove iz oblasti vodoprivrede, zaštite od erozija i regulacije vodotoka, utvrđivanje procene šteta od elementarnih nepogoda, eksproprijaciju i prenos prava korišćenja nepokretnosti, izuzimanje i dodela zemljišta po Zakonu o građevinskom zemljištu radi privođenja zemljišta urbanističkoj nameni,vođenje postupka raspravljanja imovinskih odnosa nastalim samovlasnim zauzećem zemljišta u svojini opštine, planiranje i uređenje prostora, izgradnju objekata , stambene i komunalne delatnosti, korišćenje građevinskog zemljišta, određene poslove iz oblasti saobraćaja i putne privrede, imovinskopravne poslove poverene Zakonom, poslove poverene Zakonom o planiranju i izgradnji, tehničku pripremu i obradu urbanističkih dozvola, izdavanje građevinskih dozvola, obavljanje upravnog inspekcijskog nadzora nad primenom republičkih zakonskih propisa, propisa i opštih akata Skupštine opštine i poverenih poslova posebnim materijalnim propisima iz delokruga inspekcijskog nadzora: građevinarstva, saobraćaja, životne sredine, vođenje postupka i donošenje rešenja o rušenju i uklanjanju objekata u postupku inspekcijskog nadzora, izradu normativno-pravnih akata i administrativno- tehničkih poslova kojima se uređuju i obezbeđuju uslovi i mere koje je potrebno sprovesti i obezbediti u toku rušenja i uklanjanja objekata, upravo-stručne poslove u oblasti zaštite životne sredine, realizaciju izrade i implementaciju lokalnog ekološkog plana, pripremu predloga korišćenja sredstava od naknade za zaštitu životne sredine, poslovi planiranja odbrane i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Snežana Oreščanin-Jovanović, rukovodilac odeljenja
telefon: 012/678-114
e-mail: snezanaorescanin@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

Odsek za inspekcijske poslove

Slobodan Jovičić, rukovodilac odseka
kancelarija broj 15
telefon: 012/678-114
e-mail: slobodanjovicic@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

Dokumentacija:

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u OU Golubac
Radna mesta u OU i pravobranilaštvo
Prva izmena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u OU Golubac
Druga izmena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u OU Golubac
Obrasci kompetencija u OU Golubac