Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. april 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE
golubac.org.rs

Opštinska uprava Golubac-Odeljenje za urbanizami izgradnju, komunalne, inspekcijskei imovinsko pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon,9/2020, 52/2021 i 62/2023) i člana 91. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.32/2019), dana 01.02.2024. godine, objavljuje:

                                    OBAVEŠTENJE O JAVNOJ PREZENTACIJI

                                                 URBANISTIČKOG PROJEKTA

za izgradnju Etno sela “Golubački konaci“ u okviru Turističke zone “Vinci-Usije“ na katastarskim parcelama 2900,2901,2902,2903,2904 i 2905 K.O. Usije,opština Golubac

PODNOSILAC  ZAHTEVA : Novica Jovanović,Brvnara br.1,12222 Braničevo

OBRAĐIVAČ: PD “Studio Pavlović“  ul.Nevesinjska br.46, Požarevac

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 09.02.2024. godine do 15.02.2024. godine u kancelariji broj 16Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Golubac (zgrada Opštine Golubac, ulica Cara Lazara br.15, Golubac), u periodu od 10,00 do 14,00 časova, kao i na internet strani Opštine Golubac (www.golubac.org,rs). Lice zaduženo za davanje informacije povodom javne prezentacije je Anđelka Jovanović.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Golubac (Uslužni centar, šalter br.1) ili putem mejla na adresu office@golubac.org.rs

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena radnim danima u nadležnom Odeljenju.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor