Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 3. mart 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Skupština opštine Golubac

Prikaz nadležnosti skupštine opštine…

org-sema-opstine

Skupština opštine Golubac

Predsednik skupštine: Dragan Drikić

Zamenik predsednika skupštine: Aleksandar Đukić

Sekretar skupštine: Nebojša Graovac

Članovi skupštine:

 • 1.SANJA MILOVANOVIĆ IZ KLENJA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 2.DANKA JOVANOVIĆ IZ GOLUPCA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 3.DRAGIŠA ĐURIĆ IZ KUDREŠA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 4.DRAGČE VELJKOVIĆ IZ SNEGOTINA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 5.ŽIKICA RADULOVIĆ IZ KRIVAČE,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 6.ZORAN ĆIRKOVIĆ IZ GOLUPCA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 7.DRAGAN DRIKIĆ IZ BRNJICE,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 8.ALEKSANDAR ĐUKIĆ IZ BRANIČEVA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 9.VESNA SPASIĆ IZ ŠUVAJIĆA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 10.DUŠKO MILUNOVIĆ IZ BIKINJA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 11.IVANA STOKIĆ STEVIĆ IZ BRANIČEVA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 12.OLIVERA ILIĆ IZ BRANIČEVA
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 13.DRAGIŠA ĐURIĆ IZ KRIVAČE,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 14.MIRJANA NASTASIJEVIĆ IZ MALEŠEVA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 15.VLADAN MILOVANOVIĆ IZ MRČKOVCA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 16.MILIVOJ JANKOVIĆ IZ ŽITKOVICE,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 17.ALEKSANDRA PAJKIĆ IZ GOLUPCA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 18.IGOR LANGOVIĆ IZ GOLUPCA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 19.NENAD JOVIĆ IZ MILJEVIĆA,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 

Nadležnost Skupštine opštine

 • Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
 • Donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 • Utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
 • Podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
 • Donosi program razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;
 • Donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
 • Donosi propise i druge opšte akte;
 • Raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 • Osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
 • Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
 • Bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
 • Postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
 • Bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća;
 • Utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu;
 • Utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i donosi pojedinačne akte za davanje u zakup građevinskog zemljišta;
 • Donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
 • Donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadležnim organima;
 • Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
 • Daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
 • Osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;
 • Daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
 • Razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
 • Odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama;
 • Informiše javnost o svom radu;
 • Pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • Daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
 • Razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;
 • Razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih prava u Opštini;
 • Usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: etički kodeks);
 • Donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
 • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.