Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 25. januar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Javni poziv

Javni poziv
golubac.org.rs

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, član 64a  („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09) i Instrukcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 320-11-5512/2009-06 od 3.11.2010. godine,

 

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Golubac, upućuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI

OPŠTINE GOLUBAC ZA 2015. GODINU

 

 

Svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:

-         funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Golubac

-         objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji opštine Golubac,

 

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Golubac za 2015. godinu, do dana 30.oktobra 2014. godine.

 

 

DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANJU PRAVA PREČEG ZAKUPA

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi:

1)     Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi;

2)     Izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti, a uslučaju da infrastruktura nije uknjižena u javne knjige o evidenciji nepokretnosti potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu na infrastrukturi (građevinska, odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala, odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava);

3)     Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti infrastrukture (višegodišnji zasadi moraju biti „u rodu“, a objekti „u funkciji“), sa navedenim katastarskim parcelama na kojima se nalazi infrastruktura;

4)     Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu );

5)     Saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine i dokaz o vlasništvu te infrastrukture (faktura);

6)     Vodna dozvola za ribnjake izdata od nadležnog organa;

7)     Fotokopija lične karte podnosioca zahteva za fizička lica, odnosno rešenje o registraciji za pravna lica.

 

II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja:

  1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja;
  2. Dokaz o registrovanoj farmi – Rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova ili dokaz o Registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu sa 15 umatičenih mlečnih krava – Uverenje o umatičenim životinjama izdato od Instituta za stočarstvo Beograd, a za AP Vojvodinu od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu – departman za stočarstvo (sa pripadajućim listingom brojeva životinja na koje se odnosi umatičenje);
  3. Dokaz o zdravstvenom stanju životinja – pribavlja se od veterinarske stanice iz koga se vidi vrsta, kategorija i brojno stanje životinja;
  4. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu);
  5. Fotokopija lične karte podnosioca zahteva za fizička lica, odnosno rešenje o registraciji za pravna lica.

 

Lica zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture trebalo bi da dostave Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije Komisiji za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Golubac, najkasnije 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, sa navedenim katastarskim parcelama koje su predmet zahteva, radi blagovremenog izlaska inspekcije na teren i izrade Zapisnika Republičke poljoprivredne inspekcije, koji je sastavni deo dokumentacije koju treba dostaviti do 30. oktobra 2014. godine.

 

Sva dokumentacija mora da glasi na isto pravno ili fizičko licekoje može biti nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu), overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu. Uslovna grla se obračunavaju pomoću programa za obračun ulovnih grla, koji je sastavni deo elektronske forme godišnjeg programa, a formatiran je tako da se kravom smatra ženka goveda od 24 i više meseci starosti, koja nije napustila imanje, a tovne životinje se obračunavaju za jedan turnus godišnje. Broj životinja koje se obračunavaju na uslovna grla ograničen je kapacitetom navedenim u Rešenju o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova.

 

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova, u prostorijama Grupe za Lokalno ekonomski razvoj, opštinske Uprave Golubac, ulica Cara Lazara, br.15, I sprat, kancelarija broj 11.

 

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 30. oktobar 2014. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

 

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi za 2015. godinu“ ili „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja za 2015. godinu“, za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Golubac, na adresu: Opština Golubac, ul. Cara Lazara, br. 15. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

 

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Miroslava Pacić, telefon: 012/678-169, ili lično u prostorijama Grupe za Lokalno ekonomski razvoj opštinske Uprave Golubac, ulica Cara Lazara br. 15, I sprat, kancelarija broj 11 kao i na internet stranici opštine Golubac www.golubac.org.rs.

 

 

 

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite,

 uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Dodajte komentar

Ostavite odgovor