Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 26. oktobar 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS
golubac.org.rs

JAVN OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI GOLUBAC

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

-fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid

koja se nalazi na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno  zemljište.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi opštine GOLUBAC, u kancelariji br 11 svakog radnog dana od 7 do 14 časova , kao i na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Ponuđač je dužan da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostavi dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. ovog oglasa, za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun opštinske uprave GOLUBAC broj: 840 – 745151843 – 03 , osim ako je za jedinicu javnog nadmetanja utvrđen iznos depozita manji od 1.000 dinara, ponuđač ne mora da uplati depozit i dostavi dokaz radi učešća na javnom nadmetanju za tu jedinicu javnog nadmetanja.

Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje sledećom dokumenatacijom:

za fizičko lice:

-potvrda o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

-lična karta ili očitana lična karta za lične karte sa čipom.

za pravno lice:

-potvrda o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

-izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci).

 

Rok prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je do 15:00 sati, dana  22.09.2021. godine.

 

Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta održaće se 01.10.2021. godine u 12.00 časova u zgradi S.O. Golubac.

https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/download/oglasi/Golubac-web-aplikacija-2-krug-2021.pdf

Dodajte komentar

Ostavite odgovor