Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 27. januar 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

KONKURS

KONKURS
golubac.org.rs

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Golubac  za 2017. godinu, Predsednik  opštine Golubac, 09.03.2017. godine, raspisuje

KONKURS

ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA VOĆA IZ SREDSTAVA OPŠTINE GOLUBAC U 2017. GODINI

 

1.Namena ulaganja

U skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2017. godinu, izvršiće se subvencionisanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, za podizanje višegodišnjih zasada voća odnosno za kupljeni sadni materijal voća u periodu 01.10.2016. do 28.04.2017. godine. Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove mere predviđene Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Golubac u  2017. godinu, iznosi  850.000,00 dinara.

2. Korišćenje subvencija

Pravo prijave na konkurs imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa područja opštine Golubac, čija se poljoprivredna imovina (zemljište, objekti i druge nepokretnosti) nalaze na području opštine Golubac. Podnosioci zahteva u trenutku podnošenja zahteva imaju od 0 do 4,9 hektara zasada voća  evidentiranih u registru poljoprivrednih gazdinstava. Subvencija će iznositi 100 % od vrednosti kupljenog sadnog materijala a najviše do 200.000,00 dinara po korisniku subvencije  bez obračunatog PDV-a. Maksimalno prihvatljivu cenu po sadnici  određuje Komisija za kontrolu ispunjenosti uslova za odobravanje subvencija u voćarstvu ( u daljem tekstu Komisija).

3. Kriterijumi za ocenu zahteva

Kriterijum selekcije ne postoji ali će prednost prilikom izbora korisnika subvencija imati nosioci gazdinstva do 40 godina starosti, nezaposlena lica, gazdinstva čiji je nosilac žena, gazdinstva sa prebivalištem u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

4. Potrebna dokumentacija za konkurisanje

 

 • popunjen obrazac zahteva;
 • potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2017 godinu;
 • izvod iz registra zemljišnih površina – prijavljene površine;
 • predračun ili račun odnosno otpremnica na ime podnosioca zahteva za kupovinu sadnica voća, izdat u periodu od  01.10.2016. godine do dana podnošenja zahteva;
 • dokaz o izvršenom plaćanju (osim kada se podsticaji odobravaju na osnovu predračuna) i to potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može se dostaviti samo fiskalni isečak;
 • uverenje o zdravstvenom stanju sadnog materijala;
 • deklaracija – sertifikat o kvalitetu sadnog materijala;
 • izjava o vlasništvu odnosno ugovor o pravu zakupa na parceli na kojoj se podiže zasad voća;
 • fotokopija lične karte;
 • fotokopija kartice tekućeg računa;
 • uverenje o izmirenim dospelim javnim dažbinama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.
 • izjavu da za investiciju za koju podnosi zahtev, ne korist podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije);
 • izjavu da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema       jedinici lokalne samouprave, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja,      subvencija;
 • izjavu o povezanim licima.

 

            U slučaju odobravanja subvencija na osnovu dostavljenog predračuna, dokaz o uplati, uverenje o zdravstvenom stanju sadnog materijala, deklaracija o kvalitetu sadnog materijala,račun i otpremnica za kupljeni sadni materijal se dostavljaju nakon završene sadnje a bliži uslovi i obaveze će biti regulisani Ugovorom između korisnika subvencije i nadležnog organa Opštine.

5. Uslovi i način odobravanja sredstava

Sredstva za subvencije predviđena Programom dodeljivaće se u skladu sa sledećim uslovima:

 • iznos podsticajnih sredstava za nabavku sadnica je 100 % od  iznosa investicije bez obračunatog PDV-a;
 • vlasništvo odnosno pravo zakupa na parcelama na kojima se podiže zasad voća ( nosioc gazdinstva ili član njegovog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva);
 • za odobravanje subvencija, minimalna prihvatljiva površina katastarske parcele na kojoj  se zasniva novi  zasad voća je 20 ari;
 • opštinsko veće opštine Golubac će obrazovati Komisiju koja će proveriti na licu mesta podatke date u zahtevu, kao i  to da li podnosilac zahteva ispunjava uslove za dodelu subvencije;
 • o zahtevu za korišćenje subvencije za za podizanje višegodišnjih zasada voća, odlučuje Predsednik opštine na predlog Komisije;
 • komisija će izvršiti obilazak i kontrolu novopodignutog  zasada voća najkasnije do 30.05.2017;
 • maksimalneprihvatljive iznose podsticajnih sredstava po sadnici voća pribavlja komisija na osnovu prosečne cene sadnica na tržištu;
 • sredstva se odobravaju za realizaciju na području opštine Golubac;
 • korisnici sredstava moraju da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo;
 • korisnik nema dospelih neizmirenih dugovanja prema budžetu opštine Golubac, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita, do dana podnošenja zahteva;
 • korisnik za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja po nekom drugom osnovu, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom koji uređuje pravo na kreditnu podršku registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 • dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica pri čemu se povezanim licimasmatraju: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
 • korisnik mora da je izmirio dospele javne dažbine prema lokalnoj samoupravi Golubac;
 • korisnik subvencije ima obavezu da podizanje višegodišnjeg zasada voća realizuje najkasnije do 15.05.2017. godine;
 • subvencije će se dodeljivati do utroška sredstava opredeljenih konkursom.

 

Poljoprivredna gazdinstva koja ostvare pravo na korišćenje subvencije za nabavku sadnica, imaju obavezu  da  u petoj godini  odnosno nakon 7 godine za orah po odobravanju subvencija vrate sredstva opštini Golubac  u vrednosti za koliko su ostvarila pravo na subvencije.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencije uređuju se Ugovorom koji zaključuju Predsednik opštine  i korisnik sredstava.

6. Podnošenje zahteva za korišćenje sredstava subvencije

Zahtev za korišćenje subvencija sa traženom dokumentacijom se dostavlja Komisiji  u prostorijama opštine Golubac na adresi Cara Lazara broj 15 sa naznakom  „ Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2017 godini„, putem pošte ili lično u prostorijama Opštinske uprave Golubac.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje subvencije samo po jednom zahtevu.

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren od 09. marta do 28. aprila 2017. godine. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava i subvencija po konkursima iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim konkursima, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovom konkursu.

Konkurs objaviti na veb sajtu opštine Golubac, ogpasnoj tabli opštine Golubac i u naseljenim mestima Opštine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 012 678169 ili u prostorijama Opštine Golubac.

 

Broj : 400-79/  2017

U Golupcu,  09.03.2017.

 

PREDSEDNIK OPŠTINE

dr Nebojša Mijović

Dodajte komentar

Ostavite odgovor