Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. oktobar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

1 Komentar

Nacrt plana detaljne regulacije područja vetroelektrane “Krivača”

Nacrt plana detaljne regulacije područja vetroelektrane “Krivača”
golubac.org.rs

Opštinska uprava opštine Golubac, u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“,br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12), čl. 60-73 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Sl.glasnik RS“, br.31/10, 69/10 i 16/11) i čl. 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10), oglašava javni uvid u

NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA VETROELEKTRANE “KRIVAČA” NA TERITORIJI OPŠTINE GOLUBAC SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Na osnovu Odluke o izradi plana detaljne regulacije područja vetroelektrane “Krivača” („Službeni glasnik opštine Golubac“, broj 3/11) i Odluke o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije područja vetroelektrane “Krivača” („Službeni glasnik opštine Golubac“, broj 3/11), izrađeni su nacrt Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane “Krivača” sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: nacrt plana i izveštaj o strateškoj proceni uticaja), koji obuhvataju područje površine oko 153,25 ha u okviru sledećih K.O.: Braničevo, Ponikve, Usije, Radoševac, Golubac, Sladinac, Vojilovo, Maleševo, Dvorište, Krivača i Snegotin. Stručna kontrola Komisije za planove je izvršena na sednici održanoj 27.05.2013. godine.

Javni uvid nacrta plana i izveštaja o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 30 dana, od 31.05.2013. do 01.07.2013. godine.

 U skladu sa čl. 60-73. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata i čl.19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, nacrt plana i izveštaj o strateškoj proceni uticaja, biće izloženi na javni uvid, svakog radnog dana, od 8-15 časova u zgradi Opštinske uprave Golubac, u velikoj sali, na prvom spratu.

Fizička i pravna lica, primedbe na nacrt plana i izveštaj o strateškoj proceni uticaja, mogu dostaviti u pisanoj formi, na pisarnicu Opštinske uprave Golubac, 12223 Golubac, ul. Cara Lazara br.15, lično ili poštom, najkasnije do 1.07.2013.godine.

Javna prezentacija nacrta plana i izveštaja o strateškoj proceni uticaja, kojoj mogu prisustovati zainteresovana fizička i pravna lica, održaće se dana 18.06.2013. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi Opštinske uprave Golubac, u velikoj sali na prvom spratu.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 04.07.2013.godine, sa početkom u 12 časova, u zgradi Opštinske uprave Golubac. Sednici Komisije za planove mogu prisustvovati fizička i predstavnici pravnih lica (sa ovlašćenjem), koji su podneli pisane primedbe, u toku trajanja javnog uvida.

Komentari

  1. veselinovic

    To je super potez za celu Srbiju

    Dragisa

Dodajte komentar

Ostavite odgovor na veselinovic Odustani od odgovora